Algemene voorwaarden

U gaat door het downloaden van de software akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De klant aanvaard het aanbod dat op de website gedaan wordt, door betaling te verrichten.
 2. De overeenkomst komt niet tot stand als er niet voorafgaand aan het downloaden van de software betaald is. Indien er toch in zovere een overeenkomst tot stand is gekomen zal deze worden ontbonden door het niet vooraf betalen voor de software en vervallen ook alle verplichten die koper en verkoper na horen te komen in geval van een overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen & betaling

 1. Alle prijzen genoemd op de website en/of email reclame zijn inclusief 19% omzetbelasting.
 2. Prijzen zijn exclusief de transactie kosten van een Ideal betaling. Deze komen boven op de prijs genoemd op de website en/of email reclame.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen.
 4. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroeplijk.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten blijven berusten bij Unlockaanbieding.nl.

Artikel 5. Garanties en vrijwaringen

 1. Hoewel de software en alle daartoe betrekking hebbende documenten met de grootst mogelijke zorg zijn samen gesteld, geeft Unlockaanbieding.nl geen enkele garantie op de juiste werking hiervan.
 2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de software en de daartoe betrekking hebbende documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan Unlockaanbieding.nl en/of aan derden.
 3. Unlockaanbieding.nl kan niet garanderen dat de software zal werken bij de klant. Dit mede omdat wij geen inzicht hebben op de situatie die van toepassing is.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Unlockaanbieding.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik van software op onze website verkregen.

Artikel 7. Algemene bepalingen

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.
 2. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voorzover toepasselijk, kan gezien de aard van de door Unlockaanbieding.nl geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend.
 3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Unlockaanbieding.nl aan een derde over te dragen.
 4. Het is de klant niet toegestaan gekochte software door te verkopen aan derden.
 5. Unlockaanbieding.nl is te allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op deze Website aan te passen.
 6. Unlockaanbieding.nl is ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen.
 7. Klant betaald voor het downloaden van de software niet voor de software zelf.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Let op: u betaald voor het downloaden van de software, niet voor de software zelf om deze reden bieden wij geen enkele garantie op de juiste werking van de software.

Tevens staan wij niet garant voor welke gevolgen dan ook van het unlocken van u telefoon, ondanks dit uitvoerig is getest door ons.

Disclaimer

Wij verlenen geen enkele garantie, betrekking hebbende op de correcte werking van de software. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige vorm van (gevolg)schade in welke vorm dan ook door het gebruik van de hier verkrijgbare software.

De software is uitvoerig getest. Indien het niet werkt zijn wij niet verantwoordelijk. Dit vanwege de verschillende modellen providers en eventueele software op mobiele telefoons. Restitutie van betaalde gelden is helaas nimmer mogelijk.

In het geval dat er iets mis is gegaan met de betaling neem dan contact op met unlockaanbieding@live.nl Je betaald niet voor de software, maar voor het dataverkeer, en de handleiding etc.

Het is zeer aannemellijk dat uw garantie vervalt wanneer u uw toestel simlock vrij heeft gemaakt.